Szanowni Pañstwo!

 • Nov 23, 2007

  19 grudnia 2007 r. Reed Business opublikuje kolejne Polskie Wydanie Mushroom Business, wiodcego miêdzynarodowego ...

  19 grudnia 2007 r. Reed Business opublikuje kolejne Polskie Wydanie Mushroom Business, wiod¹cego miêdzynarodowego magazynu bran¿y pieczarkarskiej. Pierwsze trzy wydania zosta³y bardzo dobrze przyjête zarówno przez czytelników, jak i reklamodawców.

  Tak jak poprzednio, czasopismo uka¿e siê w jêzyku polskim, a jego treœæ, format i szata graficzna bêd¹ zbli¿one do dobrze Pañstwu znanej, anglojêzycznej wersji. W czwartym Polskim Wydaniu znajd¹ siê najnowsze informacje, porady ekspertów oraz artyku³y m.in. na temat pod³o¿a oraz rozwoju bran¿y pieczarkarskiej w Holandii.

  Jeœli maj¹ Pañstwo sugestie lub propozycje odnoœnie treœci czwartego Polskiego Wydania, np. informacje na temat wydarzeñ w Pañstwa firmie, prosimy o telefon. Jeœli chcieliby Pañstwo zareklamowaæ siê w naszym magazynie, nasz dzia³ sprzeda¿y udzieli Pañstwu wszelkich informacji na temat czwartego wydania, mo¿liwoœci opublikowania w nim tekstu sponsorowanego, a tak¿e zamieszczenia banera i linków sponsorowanych na naszej stronie www.mushroombusiness.com
  Liczymy na owocn¹ wspó³pracê.

  Informacji na temat zamieszczenia reklam udziela Les Weijenborg, nr tel.: 0031 70 441 5665, e-mail:
  Les.Weijenborg@reedbusiness.nl

  Informacji na temat treœci wydania udziela redaktor naczelny Roel Dreve, nr tel.: 0031 70 441 5060, e-mail:
  Roel.Dreve@reedbusiness.nl

  Tutaj znajd¹ Pañstwo nasz cennik i formularz zamówienia.

  Z powa¿aniem,

  Roel Dreve

 • Upcoming events

 • Newsletter subscription